فیلم اول

شوالیه تاریکی

The Dark Knight

فیلم دوم

گلادیاتور

gladiator

فیلم سوم

غرورو و تعصب

فیلم  چهارم

مهلکه

Hurt Locker

فیلم  پنجم

رشته خیال

فیلم  ششم

پلنگ سیاه

فیلم  هفتم

(خون به پا می شود)

فیلم  هشتم

(12 سال بردگی)

فیلم  نهم

(دست نیافتنی)

فیلم  دهم

(والس با بشیر)

فیلم  یازدهم

(نوازنده پیانو)

فیلم  دوازدهم

(پارازیت)

فیلم  سیزدهم

(جدایی نادر از سیمین)