در حال حاضر دوره ی فعالی برای ثبت نام وجود ندارد اما به زودی دوره‌های آموزشی در خانه سرهنگ آغاز خواهد شد و از طریق همین وبسایت اطلاع رسانی می شود.

کارگاه