درباره خانه سرهنگ:

هر روز در

[هنرکده]

[تماشاخانه]

[کافه]

[رستوران]

[گلفروشی]

[کتاب فروشی]

منتظرتونیم.

ساعت کاری: همه روزه 11:30 الی 23:30