مدرسه

باید یاد گرفت و این شریف ترین و با ارزش ترین کاریست که انسان میتواند در حق خود داشته باشد.
این خانه مدرسه دارد