کتابخانه

من هیچ گاه غمی نداشتم که خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد. کتاب عمر دوباره است و در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند نیست.

“مُنتِسگیو”

این خانه کتاب خانه دارد