تماشاخانه

plan

سینما ، رول ؛
این پرده جادویی نقره ای ،
به یکباره چنان سرخوش و سرمستت میکند که تمامی رویا پردازی هایت با دست آپاراتچی از جلو چشمانت میگذرد و تو به فکر فرو میروی کجای این جهانی که از همین دلخوشی های کوچک لذت نبریم؟!

این خانه تماشاخانه دارد